بخش آزمایشگاه

شــرکت گوهرفــام بــا در دســت داشــتن تجهیــزات کامــل آزمایشــگاهی و انــواع ابزارهــای تســت و اندازه گیــری، یکــی از معــدود کارخانجــات کشــور مجهــز بــه ایــن تجهیــزات اســت. بخش هــای تولیــد مربــوط بــه هــر محصــول دارای آزمایشــگاه بــرای هــر محصــول در ایــن بخــش انجــام می شــود. R&D تخصصــی ویــژه ای اســت کــه تســت فرمولاســیون اولیــه و فرآینــد به گونــه ای کــه تمامــی نیازهــای مشــتری در ایــن آزمایشــگاه ها بررســی و پاســخ داده می شــود.

فهرست