درباره ما

شرکت تولیدی و صنعتی گوهرفام (سهامی عام)

بخش تحقیق و توسعه

بخــش تحقیق و توســعه بــا همــکاری کادری مجــرب، متخصــص و دانش آموختــه از بهتریــن دانشــگاه های کشــور، در کمترین زمــان نیازهــای کشــور در جهــت توســعه محصــولات جدیــد را پاســخ می دهــد. همچنیــن توانمندســازی، کاهــش ارزبــری و توانایــی صــادرات محصــولات را در کشــور ایجــاد می کنــد.

بخش آزمایشگاه

شــرکت گوهرفــام بــا در دســت داشــتن تجهیــزات کامــل آزمایشــگاهی و انــواع ابزارهــای تســت و اندازه گیــری، یکــی از معــدود کارخانجــات کشــور مجهــز بــه ایــن تجهیــزات اســت. بخش هــای تولیــد مربــوط بــه هــر محصــول دارای آزمایشــگاه بــرای هــر محصــول در ایــن بخــش انجــام می شــود. R&D تخصصــی ویــژه ای اســت کــه تســت فرمولاســیون اولیــه و فرآینــد به گونــه ای کــه تمامــی نیازهــای مشــتری در ایــن آزمایشــگاه ها بررســی و پاســخ داده می شــود.

بخش تولید

تولیــد در شــرکت گوهرفــام پــس از دریافــت برنامــه از واحــد برنامه ریــزی، دقیقــا توســط واحــد تضمیــن کیفیــت و آزمایشــگاه مطابــق فرآینــد تولیــد مکتــوب تهیــه شــده  انجــام می شــود. ایــن دقــت و برنامه ریــزی، تکرارپذیــری خــواص محصــولات آزمایشــگاه و پایلــوت را ممکــن می کنــد. از آنجایــی کــه الزامــات تولیــد محصــولات گوهرفــام متفــاوت اســت، هــر یــک از محصــولات در ســالن های مجــزا و مختــص خــود، تولیــد و بســته بندی می شــوند.

بخش نمونه سازی

شــرکت گوهرفــام بــرای احتــرام و جلــب رضایــت مشــتری در سال ۱۳۸۳ اقــدام بــه تأســیس واحــد پایلــوت در کارخانــه نمــود. ایــن امــر بــه جهــت تولیــد محصــول جدیــد در مقیــاس صنعتــی کوچــک انجــام شــد. ایــن واحــد در جهــت ایجــاد اطمینــان خاطــر مشــتری بــرای تطبیــق خــواص محصــول بــا کاربــرد مدنظــر فعالیــت می کنــد.

ظرفیت های تولید

 شرکت تولیدی و صنعتی گوهرفام

وسعت سالن های تولید و انبار :

دوازده هزار متر مربع

ظرفیت تولید :

بیش از ۱۳ هزار تن

فهرست