رنگ و پوشش های صنعتی گوهر فام

محصولات تولید شده توسط شرکت گوهرفام در زمینه رنگ و پوشش های صنعتی

رنگ‌ های مایع OEM

رنگ‌ های خودرویی

در شــرکت گوهرفام، طیف وســیعی از پوشــش های مرتبط با خودرو تحت اســتانداردهای پژو، رنوو خودروســازی هــای معتبــر دنیــا تولیــد می شــود.

رنگ‌ های تعمیراتی

رنگ‌ های خودرویی

رنگ هایـــی کـــه بـــرای تعمیـــر و نگهـــداری و رفـــع آســـیب دیدگی خودرو استفاده می شـــوند در زمره رنگ هـــای تعمیراتی قـــرار می گیرند.

رنگ‌ های هوایی

پــوشــش هــای هــوافــضــا بــا فــــن آوری هــــای جــدیــد، کـــاربـــردی کـــارآمـــدتـــر و ســـازگـــار بـــا محیط زیست ارائـــه مــی دهــنــد.

پوشش پودری

توجــه بــه افزایــش نگرانی هــای زیســت محیطی بــه دلیــل بکارگیــری انــواع حال هــای آلــی در صنایــع مختلــف، توســعه رنگ هــای پــودری بیــش از پیــش مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.

رنگ‌ های ترافیکی

گوهرفــام بــا تولیــد رنگ هــای ترافیکــی مقــاوم بــه ســایش و بــادوام، تأمین کننــده ای در دســترس و مقرون به صرفــه بــرای رنگ آمیــزی خطــوط ترافیکــی و جــداول شــهری اســت.

رنگ‌ های ساختمانی و کف پوش

گوهرفــام بــا تولیــد رنگ هــای ســاختمانی بــا کیفیــت و پوشــش بــالا و دوام مناســب و همین طــور رنگ هــای آنتی باکتریــال بــرای مناطــق مرطــوب، ســعی در تأمیــن نیــاز بــازار در ایــن زمینــه دارد.

رنگ‌ های صنعتی

شــرکت گوهرفــام بــا معرفــی ســبد کامــل رنگ هــای محصــول آمــاده ارائــه ۱۸۰ صنعتــی شــامل محصــولات خــود بــه متقاضیــان ایــن حــوزه اســت. ایــن شــرکت تــا کنــون موفــق بــه اخــذ تاییدیــه از مراجــع معتبــر وزارت نیــرو در ایــن حــوزه از محصــولات شــده اســت.

پوشش صنایع کشتیرانی

در ابتــدای ســال ۱۴۰۰، پروژه تولید رنگ های سفری و اکمودیشــن کشــتیرانی (بــالای خــط آبخــور) کــه شــامل رنگ هــای اکرلیــک بدنــه، اکرلیــک عرشــه، اتــاق موتــور و رنگ هــای آلکیــدی اســت، کلیــد خــورد.

چربی گیر و فسفاته

تولیــد ایــن نــوع پوشــش بــا دانــش فنــی آلمــان در شــرکت گوهرفــام آغــاز Chemetall شده اســت و همواره با به کارگیری فناوری های پیشــرفته بــه روز شــده اســت.

پلاستیزول

محصــول پاســتیزول کــه شــامل عایــق زیــر بدنــه و ســیلر درزگیــر اســت، بــه عنــوان اولیــن محصــول از ابتــدای تاســیس شــرکت تولیــد شــد.

رزین

شــرکت گوهرفــام بــا بهره گیــری از تجهیــزات پیشــرفته بــه صــورت تخصصــی انــواع رزین هــای صنعتــی را تولیــد می کنــد.

پوشش های کویل و صنایع فولاد

شــرکت گوهرفــام بــا در نظــر گرفتــن نیــاز مشــتری و به صــورت سفارشــی یکــی از تولیدکننــدگان اصلــی رنــگ و پوشــش های کویــل اســت.

فهرست