بخش تولید

تولیــد در شــرکت گوهرفــام پــس از دریافــت برنامــه از واحــد برنامه ریــزی، دقیقــا توســط واحــد تضمیــن کیفیــت و آزمایشــگاه مطابــق فرآینــد تولیــد مکتــوب تهیــه شــده  انجــام می شــود. ایــن دقــت و برنامه ریــزی، تکرارپذیــری خــواص محصــولات آزمایشــگاه و پایلــوت را ممکــن می کنــد. از آنجایــی کــه الزامــات تولیــد محصــولات گوهرفــام متفــاوت اســت، هــر یــک از محصــولات در ســالن های مجــزا و مختــص خــود، تولیــد و بســته بندی می شــوند.

فهرست