رنگ‌ های مایع OEM

رنگ‌ های خودرویی

 

در شــرکت گوهرفام، طیف وســیعی از پوشــش های مرتبط با خودرو تحت اســتانداردهای پژو، رنوو خودروســازی هــای معتبــر دنیــا تولیــد می شــود کــه در پوشــش بدنــه، قطعــات پلیمــری و تجهیــزات قابــل مونتــاژ انــواع خــودرو و نیــز تعمیــر و نگهــداری خودروهــای ســبک و ســنگین کاربــرد دارد. ایــن محصــولات شــامل «انــواع آســتر»، «رنگ هــای رویــه»، شــامل انــواع ســالید و متالیــک، کیلــر، انــواع حــال خــودرو و رنگ هــای قطعــات پلیمــری اســت.

رنگ های زیرمجموعه

فهرست