بخش تحقیق و توسعه

بخــش تحقیق و توســعه بــا همــکاری کادری مجــرب، متخصــص و دانش آموختــه از بهتریــن دانشــگاه های کشــور، در کمترین زمــان نیازهــای کشــور در جهــت توســعه محصــولات جدیــد را پاســخ می دهــد. همچنیــن توانمندســازی، کاهــش ارزبــری و توانایــی صــادرات محصــولات را در کشــور ایجــاد می کنــد.

فهرست