بخش نمونه سازی

شــرکت گوهرفــام بــرای احتــرام و جلــب رضایــت مشــتری در سال ۱۳۸۳ اقــدام بــه تأســیس واحــد پایلــوت در کارخانــه نمــود. ایــن امــر بــه جهــت تولیــد محصــول جدیــد در مقیــاس صنعتــی کوچــک انجــام شــد. ایــن واحــد در جهــت ایجــاد اطمینــان خاطــر مشــتری بــرای تطبیــق خــواص محصــول بــا کاربــرد مدنظــر فعالیــت می کنــد.

فهرست